Terms

1. Definities.

87 SECONDS is een NV (naamloze vennootschap) ,volgens het Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in 1000 BRUSSEL (België), Barthélémylaan 17 (KBO-BTW BE 0847.961.528 (RPR Brussel). De Cliënt is de fysieke persoon of rechtspersoon, die, in het kader van zijn professionele activiteiten, bij 87 SECONDS diensten of goederen bestelt. De geleverde Dienst bestaat uit een korte toelichtingsvideo die online gedownload kan worden.

2. Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract waardoor beide partijen gebonden zijn, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Cliënt. Er kan op geen enkele wijze worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming. Het niet toepassen door 87 SECONDS van een bepaling, hernomen in deze algemene voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als het afzien van deze bepaling door 87 SECONDS of als een erkenning van welk recht dan ook in hoofde van de Cliënt.

3. Dienstaanvraag.

Iedere aanvraag wordt gedaan door de Cliënt, door gebruik te maken van het daartoe ontworpen Internetplatform van 87 SECONDS. De Cliënt stelt zijn aanvraag samen, rekening houdend met de opties die hem worden aangeboden op het platform. Op het einde van de aanvraag ziet de Cliënt de prijs van zijn aanvraag. De prijs is exclusief BTW of andere belastingen en betreft enkel de dienst en prestaties zonder extra kosten en/of bijzondere onkosten (verplaatsingen en een verblijf buiten Brussel – Hoofdstad enz.). Indien de Cliënt akkoord is met de prijs, kan de Cliënt een bestelling plaatsen voor de aangevraagde dienst, voor de prijs zoals weergegeven op het platform en betaalt hij een voorschot gelijk aan 50% van de prijs inclusief BTW of andere belastingen. Hij ontvangt vervolgens van 87 SECONDS een ontvangstbevestiging van de bestelling. De bestelling is definitief en het contract is gesloten indien, binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van verzending van de ontvangstbevestiging, 87 SECONDS de bestelling niet heeft geweigerd. In geval van weigering van de Dienst door 87 SECONDS, zal het voorschot door 87 SECONDS worden terugbetaald onder aftrek van een bedrag gelijk aan 34% van het bedrag van het betaalde voorschot, voor administratiekosten.

4. Facturatie.

Een voorschot gelijk aan 50% van de prijs verhoogd met de BTW of andere belastingen, wordt gefactureerd op het moment dat de bestelling wordt ingediend. Het saldo van de prijs verhoogd met de BTW of andere belastingen wordt gefactureerd op het moment van de levering van de bestelde dienst.

5. Herroepingsclausule.

De Cliënt heeft het recht om het contract op te zeggen onder de volgende voorwaarden: 1) deze herroeping gebeurt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, 2) 87 SECONDS is nog niet begonnen met het uitvoeren van zijn verplichtingen en 3) de Cliënt betaalt een schadevergoeding gelijk aan 66% van het betaalde voorschot, het saldo zal vervolgens worden terugbetaald aan de Cliënt. Na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen of indien 87 SECONDS reeds begonnen is met de uitvoering van het contract, zal het voor de Cliënt niet meer mogelijk zijn om het contract op te zeggen.87 SECONDS kan het contract op elk moment opzeggen door middel van een verklaring op haar website en door de terugbetaling aan de Cliënt van het door haar reeds betaalde bedrag. Er kan geen beroep gedaan worden op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Wijziging.

Iedere wijziging van de bestelling die wordt gedaan na het sluiten van het contract dient schriftelijk meegedeeld te worden aan 87 SECONDS die, indien zij de wijziging accepteert, zich het recht voorbehoudt om dienovereenkomstig de voorwaarden te wijzigen.

7. Aansprakelijkheid.

87 SECONDS is niet aansprakelijk, contractueel noch extracontractueel, voor gegevensbestanden, modellen, tekeningen, ondersteuningen of ieder ander element ontvangen van de Cliënt in het kader van de uitvoering van het contract of gebruikt door de Cliënt. De Cliënt garandeert dat hij eigenaar en/of wettelijk geautoriseerd is om alle overgemaakte elementen (typografie, foto’s, tekeningen, modellen,…) te gebruiken en dat hij de enige verantwoordelijke is voor hun toepassing en het gebruik van de diensten en systemen geleverd door 87 SECONDS, waarmee voldaan wordt aan de regelgeving op het gebied van de bescherming van het privéleven. De Cliënt vrijwaart 87 SECONDS bij iedere vordering ingesteld door een derde partij die hier betrekking op heeft, wat betreft de hoofdsom, interesten en kosten. 87 SECONDS is niet aansprakelijk voor het materiaal en de ondersteuningen verzonden door de Cliënt, die deze zaken verzekert tegen alle soorten risico’s (diefstal, brand, beschadiging…), die 87 SECONDS geheel ontlasten. 87 SECONDS is niet aansprakelijk voor fouten, defecten en schade veroorzaakt door derden, met inbegrip van leveranciers of aangestelden. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor vertragingen, fouten en nadelige gevolgen die te wijten zijn aan onnauwkeurige of onvolledige gegevens gecommuniceerd aan 87 SECONDS. De Cliënt erkent en accepteert dat alle verplichtingen in hoofde van 87 SECONDS strikt geïnterpreteerd dienen te worden. 87 SECONDS kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bedrog of grove nalatigheid. Wanneer de Cliënt het bestaan van een grove of opzettelijke fout bewijst in hoofde van 87 SECONDS, kan de schadevergoeding die de Cliënt vordert uitsluitend betrekking hebben op de materiële schade die het directe gevolg is van de aan 87 SECONDS toegerekende fout, met uitsluiting van iedere andere schade (o.a. morele schade, schade met betrekking tot levensgenot, met betrekking tot genot, inkomstenderving, kosten enz.) en kan in elk geval niet meer bedragen dan 75% van het bedrag (exclusief belastingen) dat de Cliënt daadwerkelijk heeft betaald bij de uitvoering van het contact.

8. Intellectuele rechten.

87 SECONDS behoudt alle auteursrechten op de producten die zij zal realiseren bij de uitvoering van het contract. In het geval dat 87 SECONDS auteursrechten kan overdragen aan haar Cliënt, zal 87 SECONDS, bovenop de betaling van de volledige prijs, de exclusiviteit van het product of de dienst geleverd bij de uitvoering van het contract afstaan aan de Cliënt.

87 SECONDS behoudt zich het recht voor om gratis gebruik te maken van het eindproduct, gerealiseerd voor de Cliënt bij de uitvoering van het contract, met als doel om, door welk middel dan ook, haar diensten en producten ten aanzien van derden te promoten. 87 SECONDS blijft volledig eigenaar van alle andere intellectuele rechten (zoals merken, brevetten, tekeningen, modellen, auteursrechten op alle werken anderen dan die het eindproduct uitmaken gerealiseerd bij de uitvoering van het contract), en van de knowhow ontwikkeld in het kader van de realisatie van haar prestaties.

9. Goedkeuring van het goed of de dienst.

Op basis van de parameters bepaald door de Cliënt, levert 87 SECONDS binnen een termijn van [7] dagen na de sluiting van het contract, een eerste voorstel voor een goed of een dienst. De Cliënt beschikt over een termijn van [7] dagen om het voorstel goed of af te keuren. In dat geval preciseert hij de motieven voor de afkeuring. Het voorstel dat niet binnen de hierboven vermelde termijn is afgekeurd, is onherroepelijk geaccepteerd door de Cliënt. Indien mogelijk levert 87 SECONDS binnen een termijn van [7] dagen na afkeuring van het voorstel door de Cliënt, een tweede voorstel voor het goed of de dienst. De Cliënt beschikt over een termijn van [7] dagen om het voorstel goed of af te keuren. In dat geval preciseert hij de motieven van zijn afkeuring. Het voorstel dat niet binnen de hierboven vermelde termijn is afgekeurd, is onherroepelijk geaccepteerd door de Cliënt. Indien mogelijk voert 87 SECONDS de gewenste aanpassingen uit en levert, in ruil voor de vooruitbetaling van de rest van de prijs, de definitieve versie van het goed of de dienst.

Na de betaling van de rest van de prijs is de Cliënt de enige verantwoordelijke voor het terughalen van het goed of de dienst zoals besteld en verbindt er zich toe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te vermijden dat de uitwerking van het contract schadelijke gevolgen zou opleveren ten nadele van hemzelf of van 87 SECONDS.

10. Exclusiviteit en niet-wegkopen van arbeidskrachten.

De Cliënt verbindt er zich toe om zich, tijdens de gehele duur van het contract, uitsluitend te wenden tot 87 SECONDS voor wat betreft de prestaties die in direct of indirect verband staan met de uitvoering, het resultaat en de gevolgen. De Cliënt verbindt zich er eveneens toe en om niet, direct of indirect, het personeel van 87 SECONDS of zijn onafhankelijke aangestelden in dienst te nemen.

11. Termijn.

De termijnen van levering en uitvoering zijn slechts een indicatie en verbinden dus geenszins 87 SECONDS. Een vertraging in de levering of de uitvoering van het contract zal in geen enkel geval aanleiding geven tot een of andere schadeloosstelling van schade interesten, de ontbinding of de schorsing van het contract ten voordele van de Cliënt.

12. Overmacht, onverwachte zaken en onvoorzienbaarheid.

87 SECONDS kan niet aansprakelijk gesteld worden, contractueel noch extracontractueel, voor het niet nakomen, tijdelijk of definitief, van haar verplichtingen indien deze niet-nakoming te wijten is aan overmacht of onverwachte omstandigheden. De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of onverwachte zaken: 1) totaal of gedeeltelijk verlies of vernietiging van het automatiseringssysteem van 87 SECONDS of van haar database indien een van deze gebeurtenissen redelijkerwijze niet direct kan worden toegerekend aan 87 SECONDS en als niet kan worden bewezen dat 87 SECONDS heeft nagelaten om redelijke maatregelen te treffen die een van deze gebeurtenissen hadden kunnen voorkomen, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogs- of terroristische handelingen, 7) stakingen, wel of niet aangekondigd, 8) werkonderbrekingen, 9) blokkades, 10) opstanden en oproeren, 11) een stop van levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een defect van Internet of van het opslagsysteem voor gegevens, 13) een defect van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan 87 SECONDS afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde waarbij deze beslissing de goede uitvoering van het contract treft of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van 87 SECONDS ontsnapt.

Indien, door omstandigheden onafhankelijk van de goede wil van 87 SECONDS, de uitvoering van de verplichtingen niet kan worden nagekomen of nog kostbaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden 87 SECONDS en de Cliënt zich ertoe om te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden in een termijn die redelijk is met het oog op een herstel van het evenwicht. Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijke termijn zal elk van de partijen om de ontbinding van de contractuele relatie die hen verenigt, kunnen verzoeken, zonder schadeloosstelling of schadevergoeding van welke soort ook.

13. Bezwaren.

De levering of het gedeeltelijke gebruik van het goed en de dienst besteld bij 87 SECONDS brengt een definitieve goedkeuring mee van datgene dat geleverd is. Klachten met betrekking tot de geleverde werken of diensten zijn niet ontvankelijk, behalve indien (a) ze niet handelen over de conformiteit van het goed of de dienst geleverd volgens de parameters zoals vastgesteld door de Cliënt en indien (b) zij worden gecommuniceerd per aangetekende brief binnen acht dagen na de levering. In ieder geval, verjaart iedere actie betreffende contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid tegen 87 SECONDS na een verloop van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat de fout zich voordoet.

14. Betaling.

De facturen dienen contant te worden betaald, behalve indien hier nadrukkelijk van is afgeweken, op het hoofdkantoor van 87 SECONDS, of bij de financiële instelling vermeld op de factuur. Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal onderworpen zijn aan een jaarlijkse rentevoet van 15% tot aan de dag van betaling, bovenop een conventioneel schadebeding van 15% met een minimum van 125,00 €, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 op het gebied van commerciële transacties. De ontvangst van de factuur vormt wettelijk en conform het artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een aanmaning van de schuldeiser, zonder dat daar een akte voor nodig is en enkel door het verlopen van de termijn. Indien het bedrag niet betaald is op de afgesproken datum, behoudt 87 SECONDS zich het recht voor om, zonder voorafgaande aanmaning, de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, onafhankelijk van zijn recht om, zonder aanmaning en voorafgaande juridische beslissing, het contract als ontbonden te zien ten nadele van de Cliënt en om schadevergoeding en interesten te eisen. Hetzelfde geldt in het geval van het niet nakomen door de Cliënt van een van zijn verplichtingen.

15. Divers.

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet niets af aan de andere bepalingen. Iedere bepaling zal, indien het geval zich voordoet, worden uitgelegd in het voordeel van 87 SECONDS. Het contract, de onderhandeling daarover, de gevolgen en consequenties zullen onderworpen worden aan het Belgisch recht en iedere onenigheid hierover behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel, en indien mogelijk, het Vredegerecht te Brussel, die uitspraak doet in de Franse taal.